Những con đuông to tròn ngọ nguậy trong chén nước mắm hay rắn mối nằm chễm chệ trên chiếc đĩa ...