Trên trái đất này, có những thứ là quá khứ của người này, nhưng lại là thứ bắt đầu của ...