Hà Nội, từ lâu đã là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. Qua thời gian ...