Không phải vì lợi thế chính trị, kinh tế, hay bất đồng gì khác, mà là tranh giành về nguồn ...